O svetovalnici

Strokovnjaki svetovalnice se posvečajo dušnemu trpljenju ljudi, torej duševnemu zdravju v skupnosti od leta 2005. Izvajajo PU-jeve programe pomoči trpečim in preventivne programe, jeseni 2014 pa so tudi pretočili vso zbrano znanje (strokovno znanje, védenje sebstva in vseživljenjske izkušnje trpljenja) in ustvarili nadgraditev - nastali so programi o introvertiranosti kot tipu osebnosti, programi o kakovostnih odnosih, kakovostnem partnerstvu, torej vitalnih, zdravih odnosih (tako v družini, v partnerstvu, starševstvu, bodočem starševstvu, bodočem partnerstvu, kot s samim seboj kot v skupnosti), o vitalnosti v življenju. Z novimi programi je bila dosežena enovitost znanja pomoči trpečim (iti po - moč, na visoki čustveni vibraciji, v tehniki zdravilnega brezčasja, reading) in vrnitev k izvoru, k izvoru težav - vzrokov, ki so se doslej odpravljale in preprečevale. Torej primarna preventiva (univerzalna, selektivna in indicirana preventiva), sekundarna in terciarna preventiva ter kurativa - pomoč pri trpljenju.

PProgrami pomoči pri trpljenju so: urejanju ne/kemičnih zasvojenosti in omam, motenj hranjenja, debelosti, rejenja, apatičnosti in depresivnosti, bivanjske praznine, kakovostnega starševstva, bodočega starševstva, toksičnih odnosov, parazitskih odnosov, ipd.

Preventivni programi za preprečevanje zasvojenosti in omam so: Zdrav življenjski slog, Stik s telesom, Preprečevanje zasvojenosti in omam, Dobra komunikacija, Postavljanje zdravih meja ter drugi ustvarjalni PU-jevi programi in delavnice. Iz preventivnih programov izhajajo negovalne SOS-točke za preprečevanje zasvojenosti in omam (varovalni dejavniki v obliki 'orodij'), kakovostnejšega življenja in kakovostnejših odnosov. Namenjene so razvijanju zdravega življenjskega sloga, zdravemu življenju v izogib dejavnikom tveganja pri zasvojenostih in omamah, stiskah, trpljenju, duševnih bolečin. Strokovni temelj vseh PU-jevih programov je strokovno znanje in delo v skupinah za pomoč in samopomoč z elementi dela na področju zasvojenosti in omam, elementi logoterapije in antropohigiene ter elementi pomoči z umetnostjo in socialno-kulturno delo. Osnova PU-jevih programov so poleg strokovne izobrazbe, tudi osebne življenjske izkušnje trpljenja izvajalcev (kot npr. motnja hranjenja in druge omamne motnje in ne/kemične zasvojenosti, depresija, družinsko/partnersko/starševsko/sorojensko nasilje, toksični in parazitski odnosi, etnocentrizem, itn.), strokovna izpopolnjevanja doma in v tujini ter nadgradnja programov z vključevanjem inovativnih in naravnih pristopov ter univerzalnega znanja oz. védenje sebstva.

Svetovalnica PU je s strani javnih naročnikov in donatorjev sofinanciran nosilni del javnega nepridobitnega dela, drugi del svetovalnice pa oblikuje in razvija specifične, inovativne, visokokakovostne programe z vključevanjem naravnih pristopov, oblikovane individualno za posameznika, par, malo homogeno skupinico ali za večje skupine. Vsa sredstva so namenjena kritju delovanja društva. Programe pomoči trpečim izvajajo strokovnjaki prostovoljci svetovalci na osnovi strokovnega znanja, naravnih metod in védenj ter osebnih izkušenj zasvojenosti in trpljenja, preseganja tragike (individualna svetovanja, svetovanja za pare, za bodoče starše, za samske, za osamljene) izvornih vsebin: o kakovostnih odnosih, o kakovostnem partnerstvu, kakovostnem starševstvu, zdravih družinah in skupnem kakovostnem vzajemnem in spoštljivem sobivanju, o védenju sebstva, o zdravem prehranjevanju in gibanju, vitalnosti v telesu, v partnerskem odnosu, družini, družbi, naravi.

Vsi programi so izvedeni na visoki čustveni vibraciji, v tehniki zdravilnega brezčasja, z readingom, s strani svetovalcev prostovoljcev z izkušnjo trpljenja.

Vodja in nosilni svetovalci prostovoljci

Pod/predsednik društva: Dejan Belek
Anja Rubin, organizator dela
spec. Ana Hram, specialist pomoči z umetnostjo, dipl.soc.del., dušna prišepetovalka
Manca Nikic, študentka medicine - V. letnik

Psiholog, svetovalec, evalvator:
Dr. Vita Poštuvan, univ.dipl.psih., raziskovalka na oddelku za zdravje Univerze na Primorskem in asistentka na Filozofski fakulteti v Mariboru/Psihologija (Psihološko - metodološki praktikum)
mag. Ana M. Panda, univ.dipl.psih.

Odgovorne osebe za nove projektne sodelavce in nove prostovoljce: Navedena ekipa strokovnih prostovoljcev - dežurni pri telefonu